Stepan Ivanyk, Szkoła Lwowsko-Warszawska, filozofia ukraińska, Kazimierz Twardowski, filozofia we Lwowie, Franz Brentano, brentanizm

WYKSZTAŁCENIE

WYKSZTAŁCENIE

    Stopień naukowy
2012 Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk Praca doktorska: Filozofowie ukraińscy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, S. 289
Promotor: dr hab. Anna Brożek
Recenzenci: prof. J. Woleński, prof. S. Borzym
Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii
2011 Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”
Dydertacja kandydacka: Ukraińska myśl filozoficzna Galicji pierwszych trzech dziesięcioleci XX wieku w kręgu szkoły lwowskiej Kazimierza Twardowskiego, S. 179
Promotor: prof. W. Petruszenko
Recenzenci: dr hab. S. Josypenko, dr hab. A. Pogoriłyj
Kandydat nauk filozoficznych
2010 Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
Praca magisterska: Ukraińscy myśliciele przedwojennej Galicji w kręgu tzw. szkoły lwowskiej Kazimierza Twardowskiego, S. 82
Promotor: prof. L. Zasztowt
Recenzenci: prof. J. Kozakiewicz, prof. D. Maciak
Magister kulturoznawstwa
2004 Wydział Filozofii Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Ivana Franki
Praca magisterska: Aprioryzm Immanuela Kanta w retrospektywie metodologicznych problemów współczesnej nauki (matematyki i fizyki), S. 70
Promotor: prof. W. Łysyj
Magister filozofii

 

PUBLIKACJE

KSIĄŻKI

        język publikacji
2014 3 Filozofowie ukraińscy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, 223 S., Wydawnictwo Semper, Warszawa.  

Uzasadniając główną hipotezę pracy, której istotą jest założenie istnienia ukraińskiej galęzi filozoficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, autor książki przedstawia obraz ważnych wydarzeń w historii współpracy polskiej i ukraińskiej myśli filozoficznej.  PL
  2 Stefan Baley w świetle wiodących prądów filozoficznych XX wieku, 360 S., Wydawnictwo „Liga-Pres”, Lwów. [we współautorstwie z O. Honczarenko, W. Maleckim i inn.]
 
W książce została poddana szczegółówej analizie naukowa biografia i twórczość ukraińskiego i polskiego uczonego Stefana Baleya (1885-1952) z perspektywy europejskiej myśli filozoficznej XX wieku. Zostały pokazane miejsce i rola naukowego dorobku Baleya w kontekście rozwoju filozofii analitycznej, neomarksizmu, antropologii filozoficznej, teorii psychoanalitecznej, strukturalizmu itd.  
   
  UA
2012 1 Stefan Ołeksiuk – uczeń Kazimierza Twardowskiego, 188 S., Wydawnictwo „Aral”, Lwów.  

W książce dokonano analizy biografii i twórczości naukowej ukraińskiego pisarza, publicysty i filozofa Stepana Ołeksiuka (1892-1941) z punktu widzenia ich stosunku do jednej z najważniejszych formacji filozoficznych w XX wieku – Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Rezultaty analizy rzucają światło na spuściznę filozoficzną Stepana Ołeksiuka oraz wypełniają istotną lukę w badaniach wzajemnych relacji ukraińskiej i polskiej myśli filozoficznej we Lwowie w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku.


Stepan Oleksiuk – disciple of Kazimierz Twardowski, 188 P., Publishing house „Aral”, Lvov. UA

  

KSIĄŻKI REDAGOWANE 

        język publikacji 
2016 3 Kazimierz Twardowski. Prace wybrane, 792 S., Lwów: Lwowskie Towarzystwo Filozoficzne im. Kazimierza Twardowskiego. 
[Współredakcja: Ihor Karivets]

Książka zawiera 27 najważniejszych prac Kazimierza Twardowkskiego w tłumaczeniu z języka polskiego na język ukraiński.
  UA
  2 Stefan Baley.  Wybrane pisma psychologiczne. Tom 2. Psychologia muzyki i psychologia wychowawcza, 364 S., Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
[Współredakcja: Maria Lewicka]
 

Drugi tom prac wybranych Stefana Baleya dotyczy psychologii muzyki (m.in. lokalizacji dychotycznego słyszenia oraz harmonii dźwięków) i psychologii wychowawczej (m.in. psychologii charakteru oraz badań nad etyką i estetyką dzieci w wieku przedszkolnym). Dwutomowa edycja obejmuje najważniejsze publikacje Stefana Baleya, które ukazały się w języku polskim, a także polskie przekłady najbardziej znaczących, a nieznanych dotychczas tekstów, jakie zostały wydane w językach niemieckim i ukraińskim. 
  PL
  1 Stefan Baley.  Wybrane pisma psychologiczne. Tom 1. Psychologia deskryptywna i psychoanaliza, 349 S., Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
[Współredakcja: Maria Lewicka]Pierwszy tom zbioru prac wybranych Stefana Baleya dotyczy psychologii deskryptywnej (m.in. uczuć przekonaniowych i przedstawieniowych) oraz psychoanalizy (m.in. psychologicznych uwarunkowań twórczości Szewczenki, Słowackiego i Żeromskiego). Dwutomowa edycja obejmuje najważniejsze publikacje, które ukazały się w języku polskim, a także polskie przekłady najbardziej znaczących, a nieznanych dotychczas tekstów, jakie zostały opublikowane w języku niemieckim oraz ukraińskim.
PL

 

BROSZURY 

        język publikacji
2011 1 Ukraińska myśl filozoficzna Galicji pierwszych trzech dziesięcioleci XX wieku w kręgu lwowskiej szkoły Kazimierza Twardowskiego, 16 S., Wydawnictwo „PAIS”, Kijów.  

W pracy dokonano analizy fenomenu Szkoły Twardowskiego z perspektywy dotychczas nie branej pod uwagę przez badaczy tego zagadnienia, a mianowicie uwzględniającej wielokulturowy charakter Lwowa, jako kolebki Szkoły. Przy tym istotnym elementem broszury jest przegląd prac ukraińskich uczniów Twardowskiego, których wkład w historię Szkoły był dotychczas albo uwzględniany w małym stopniu albo w ogóle pomijany. 

Ukrainian Philosophical Thought of Galicia of the First Third of the XX Century in the Circle of Lvov School of Kazimierz Twar­dowski, 16 P., Publishing house PAIS, Kyiv. UA

 

BROSZURY REDAGOWANE

        język publikacji
2016 1 Sympozjum upamiętniające 150-tą rocznicę narodzin Kazimierza Twardowskiego "Filozofia Kazimierza Twardowskiego: historia i współczesne interpretacje", 20 S., Lwów: Lwowskie Towarzystwo Filozoficzne im. Kazimierza Twardowskiego. 
[Współredakcja:
H. Bożek, O. Goncharenko, J. Moroz]

Broszura zawiera program sypmozjum i 14 abstraktów referatów jego uczestników.
UA/PL

 
ARTYKUŁY NAUKOWE
 

2017 36 Szkoła Lwowsko-Warszawska jako wielokulturowy fenomen: aspekt ukraiński, [w:] The Significance of the Lvov-Warsaw School in the European Culture (Vienna Circle Institute Yearbook 21), A. Brożek, F. Stadler, J. Woleński (red.), Cham: Springer, s. 29-44. EN
2016 35 Waltera Auerbacha krytyczna analiza pojęcia obiektywu, [w:] Myśli o języku, nauce i wartościach. Seria druga, A. Brożek, A. Chybińska, M. Grygianiec, M. Tkaczyk (red.), Warszawa:Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 176-184. PL
  34 Dlaczego istnieje filozofia polska a nie istnieje filozofia ukraińska?, [w:] Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, A. Brożek, A. Chybińska (ed.), Lublin: Wydawnictwo Academicon, s. 127-141. PL
  33 Stefan Baley (1885-1952): psycholog ukraińsko-polski, [w:] Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915–1945 (A–Ł), P. Salwa, A. K. Wróblewski (red.), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 41-50 [we współautorstwie z M. Lewicką]. PL
  32 Stefan Baley i Szkoła Lwowsko-Warszawska, [w:] Tradition of the Lvov-Warsaw School: Ideas and Continuations, A. Brożek, A. Chybińska, J. Jadacki (ed.), Amsterdam: Rodopi/Brill, s. 279-287. EN
2015 31 Teoria sądu w filozoficznej szkole lwowskiej: wstęp do badań, Humanitarian Vision, T. 1, nr 2, s. 91-96. EN
  30 Franza Brentana i Kazimierza Twardowskiego teorie psychicznych aktów: analiza porównawcza, Austrian Journal of Humanities and Social Sciences nr 11-12, s. 91-95.
EN
  29 Co to jest filozofia polska i co ona może dać filozofii ukraińskiej?, Sententiae nr 1 (XXXII), s. 156-170 UA

  28 Stefana Ołeksiuka analiza sądu spostrzeżeniowego, Studia z Historii Filozofii, nr 4, s. 77-84 [we współautorstwie z R. Kur]Czytaj PL
  27 O poglądach etycznych Stefana Baleya, Studia Ucrainica Varsoviensia nr 3, s. 291-298. UA
2014 26 Szkoła Twardowskiego i ukraińskie szkolnictwo w Galicji pierwszego czterdziestolecia XX wieku, Przegląd Pedagogiczny nr 1, s. 37-47. Czytaj  PL 
  25 Wołodymyra Juryncia krytyka zachodnioeuropejskich kierunków filozofii, Studia Ucrainica Varsoviensia nr 2, s. 235-247.
PL
  24 Badania logiczne Hawryiła Kostelnyka a Szkoła Lwowsko-Warszawska, Філософські Пошуки nr 1, s. 69-81. PL
2013 23 Mileny Rudnickiej próba rekonstrukcji systemu estetyki Leona Batisty Albertiego, Semina Scientiarum nr 12, s. 21-33. Czytaj PL
  22 Czy Kazimierz Twardowski wpłynął na historiografię ukraińskiej filozofii?, Studia z historii filozofii nr 4, s. 127-136. Czytaj PL
2012
21 Kulturowo-historyczne uwarunkowania powstania filozoficznej Szkoły lwowskiej i jej gałęzi ukraińskiej, Наукові записки Наукові записки Національго університету „Острозька академія”. Серія культурологіяnr9, s. 24-38. Czytaj PL
  20 Psychoanaliza w Szkole Lwowsko-Warszawskiej: Stepan Baley o motywie endymiońskim w twórczości literackiej Tarasa Szewczenki i Juliusza Słowackiego, Logos i Ethos nr 1, s. 43-62. Czytaj PL
  19 Semantyczna koncepcja estetyki Stepana Ołeksiuka (próba rekonstrukcji), Вісник Національного університету „Львівська Політехніка”. Філософські науки nr 723, s. 124-127. Czytaj UA
  18 Ukraińcy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, Diametros nr 32, s. 232-235. Czytaj
PL
  17 Analiza pojęć w filozoficznej spuściznie ukraińskich uczniów K. Twardowskiego (S. Baleya, H. Kostelnyka, S. Ołeksiuka, M. Rudnickiej, A. Kulczyckiego), Польські Студії nr 5, s. 112-128. UA
  16 Z dziejów filozofii ukraińskiej w przedwojennej Galicji: Jakym Jarema, Wschód oczami młodych nr 2, s. 33-41. PL
  15 Gabriel Hawryił Kostelnyk i Szkoła Lwowsko-Warszawska, Studia z historii filozofii nr 3, s. 95-101. Czytaj PL
  14 Mirona Zaryckiego koncepcja relacji matematyki i estetyki, Semina Scientiarum nr 11, s. 92-106. Czytaj PL
2011 13 Ukraińscy filozofowie na łamach „Ruchu Filozoficznego” w latach 1911-1939, Czasopismo Filozoficzne nr 7, s. 101-109. Czytaj PL
  12 Iwan Mirczuk i Słowiański Zjazd Filozoficzny w Warszawie (1927), Sententiae nr 2, s. 174-176. UA
  11 Iwan Mirczuk i Kazimierz Twardowski: z historii współpracy naukowej, Філософська думка nr 6, s. 90-98. Czytaj UA
  10 Analiza pojęcia psychologicznej podstawy uczuć Stepana Baleya w tradycji filozoficznej szkoły Kazimierza Twardowskiego, Польські Студії nr 4, s. 78-100. Czytaj UA
2010 9 W sprawie pytania o ukrainofobię Kazimierza Twardowskiego (na podstawie przeglądu świadectw dokumentalnych), Філософські Пошуки nr 32, s. 203-213. UA
  8 Udział filozofów ukraińskich w naukowej działalności Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w l. 1910-1939, Вісник Національного університетуЛьвівська Політехніка”. Філософські науки nr 661, s. 119-126. Czytaj UA
  7 Stepan Ołeksiuk. Impresja i idea u Hume’a, Filozofia Nauki nr 69, s. 121-128. PL
  6 Idea intencjonalności aktów świadomości w filozofii Stepana Ołeksiuka, Докса nr 14, s. 290-299. Czytaj UA
  5 Teoria działania spostrzeżeniowego Stepana Ołeksiuka w świetle teoretycznych i metodologicznych zasad filozoficznej szkoły lwowskiej, Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія “Теорія культури і філософія науки” nr 894, s. 133-137. Czytaj UA
2009 4 Problematyka aprioryzmu w filozofii Kazimierza Twardowskiego,Філософські Пошукиnr 29, s.244-251. UA
  3 Stepan Ołeksiuk: ukraiński przedstawiciel Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, Studia z Filozofii Polskiej nr 4: s. 75-85. Czytaj PL
2006 2 Teoria anamnezy Platona jako historycznie pierwsza wersja aprioryzmu”, Вісник Національного університету „Львівська Політехніка”. Філософські науки nr 550, s.61-66. Czytaj UA
2004 1 Kant i Einstein: kwestia genezy wiedzy naukowej,Філософські Пошукиnr 16, s. 185-193. UA

 

STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ KONFERENCYJNYCH
2018 22 Metodologiczne aspekty badań ukraińskiej gałęzi Szkoły Lwowsko-Warszawskiej,
6th World Congress and School on Universal Logic. Handbook, s. 289. 
EN
2017 21 Uczniowie Kazimierza Twardowskiego o istocie sądów przeczących,
Матеріали Міжнародної наукової конференції "Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади", s. 182-185. 
PL
  20 O metodologicznym znaczeniu semiotycznych badań w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, 13th IASS-AIS World Congress of Semiotics. Cross-Inter-Multi-Trans-. Program and abstract book,  s. 134. EN
  19 Teorie sądów spostrzeżeniowych Władysława Witwickiego i Tadeusza Czeżowskiego: analiza porównawcza, Тези Міжнародної наукової конференції „XXVIII Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського, s. 53-54. EN
2016 18 Teoria sądu Kazimierza Ajdukiewicza, "«Мəңгілк Ел» идеясы негіздері – «Бір мақсат, бір мүдде,
бір болашақ". Халықаралық ғылыми-тəжірибиелік конференция материалдары
5-6 желтоқсан 2016 ж., s. 3-6. [we współautorstwie z Z. Bisembajewą]
RU
  17 Co jest treścią sądu? (o pewnej sprzeczności w teorii sądów Kazimierza Twardowskiego),
"Sympozjum «Filozofia Kazimierza Twardowskiego: historia i współczesne interpretacje»", s.17.
PL/UA
  16 O multikulturowym wymiarze lwowskiej szkoły filozoficznej, Тези міжнародної конференції „The Philosophy of Dialog and Understanding in the Construction of the Euuropean and World Community", s. 265. EN
  15 Kwestia wolności człowieka jako punkt wyjściowy powstania logiki trójwartościowej Jana Łukasiewicza, Тези Міжнародної наукової конференції „XXVIII Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського, s. 24. EN
2015 14 Ludwik Fleck o specyfice medycznego myślenia, "Қоғамдық ғылымдар жүйесіндегі өзекті мəселелер: тарих, cаясаттану, философия, əлеуметтану" Халықаралық ғылыми-тəжірибиелік конференция материалдары. 3 желтоқсан 2015 ж., s. 35-37. RU
  13 Czy reforma logiki implikuje reformę etyki? (Na marginesie teorii sądu i uczuć Franza Brentany), Тези Міжнародної наукової конференції „XXVII Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського, s. 12-14 EN

2014 12 O metodzie rozwiązania problemu psychofizycznego w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. 4th International symposium, s. 167-169. [we współautorstwie z Z. Bisembajewą] EN
  11 Kłopot z istnieniem w teorii sądu Kazimierza Twardowskiego, Тези Міжнародної наукової конференції „XXVI Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського, s. 8-9. UA
2013 10 Franz Brentano i Kazimierz Twardowski: Mistrz i uczeń, Тези Міжнародної наукової конференції „XXV Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського, s. 8-11. EN
2012 9 Zagraniczne badania filozoficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej: przegląd porównawczy, I международная научно-практическая конференция „Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории”, s. 76-79. RU
  8 Franz Brentano a historia filozofii ukraińskiej, Тези Міжнародної наукової конференціїXXIV Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського, s. 105-107. UA
  7 Stefan Baley jako psychoanalityk, Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до сьогодення)”, Cz. II, s. 33-37. UA
2011 6 Prakseologia Tadeusza Kotarbińskiego jako metodologiczna podstawa współczesnej teorii zarządzania, Тези ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Що чинити? Як діяти? Філософські, наукові та релігійні аспекти управлінської діяльності”, s. 48-50. UA
  5 Myron Zarycki o wzajemnym stosunku filozofii i matematyki, Тези Міжнародної наукової конференціїXXIIІ Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського, s. 159. UA
2010 4 Stepan Ołeksiuk jako ukraiński uczeń Kazimierza Twardowskiego: między ideologią a nauką, Тези Міжнародної наукової конференціїXXII Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського, s. 133. Czytaj UA
  3 Uniwersytet Lwowski jako arena wpływu filozofii Kazimierza Twardowskiego na światopogląd ukraińskiej inteligencji przedwojennej Galicji, Humanities & Social Sciences. II International Conference of Young Scientists HSS-2010, s. 300-301. UA
2009 2 Stepan Ołeksiuk jako przedstawiciel lwowskiej szkoły filozoficznej: analiza Hume’owskiego pojęcia percepcji, Humanities & Social Sciences. Proceedings of the I International Conference of Young Scientists HSS-2009, s. 292-293. Czytaj UA
2007
1 F. Dostojewski o apriornych skłonnościach ludzkiej duszy, Вісник Національного університету „Львівська Політехніка”. Філософські науки nr 578, s. 105-106. Czytaj UA

 

PRZEDMOWY

2017 3 Borys Bombrovski (biogram) [wstęp biograficzny do:] W kręgu postaci i myśli Borysa Dombrovskiego, Studia z Filozofii Polskiej nr 12, s. 91-93 [Współauthor: R. Kleszcz]. PL
  2 [do:] Kazimierz Ajdukiewicz. Konspekt wykładów z logiki wygłoszonych na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w roku akademickim 1924/1925, H. Bożek, S. Ivanyk (red.) Filozofia Nauki, nr 98, s. 137-138 [Współauthor: H. Bożek]. PL
 2016 1 [do:] Stefan Baley.  Wybrane pisma psychologiczne. Tom 1. Psychologia deskryptywna i psychoanaliza, S. Ivanyk, M. Lewicka (red.), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 9-11 [Współautor: M. Lewicka]. PL


PRZEKŁADY NAUKOWE
 

2016 13 K. Twardowski. O jasnym I niejasnym stylu filozoficznym, [w:] Kazimierz Twardowski. Prace wybrane, S.Ivanyk, I. Karivets (red.), Lwów: Lwowskie Towarzystwo Filozoficzne im. Kazimierza Twardowskiego, s. 141-144. PLUA
  12 K. Twardowski. Idea i percepcja. Z badań epistemologicznych nad Kartezjuszem, [w:] Kazimierz Twardowski. Prace wybrane, S.Ivanyk, I. Karivets (red.), Lwów: Lwowskie Towarzystwo Filozoficzne im. Kazimierza Twardowskiego, s. 199-230.
PLUA
  11 K. Twardowski. O treści i przedmiocie przedstawień, [w:] Kazimierz Twardowski. Prace wybrane, S.Ivanyk, I. Karivets (red.), Lwów: Lwowskie Towarzystwo Filozoficzne im. Kazimierza Twardowskiego, s. 231-365. PLUA
  10 K. Twardowski. Teoria sądów, [w:] Kazimierz Twardowski. Prace wybrane, S.Ivanyk, I. Karivets (red.), Lwów: Lwowskie Towarzystwo Filozoficzne im. Kazimierza Twardowskiego, s. 577-606.
PLUA
  9 K. Twardowski. O idio- i allogenetycznych teoriach sądów, [w:] Kazimierz Twardowski. Prace wybrane, S. Ivanyk, I. Karivets (red.), Lwów: Lwowskie Towarzystwo Filozoficzne im. Kazimierza Twardowskiego, s. 607-609.
PLUA
  8 S. Baley. Z psychologii twórczości Szewczenki [w:] Stefan Baley.  Wybrane pisma psychologiczne. Tom 1. Psychologia deskryptywna i psychoanaliza, S. Ivanyk, M. Lewicka (red.), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,s. 181-232 [współtłumacze: Rafał Bieryło, Filip Pachla, Karolina Samoraj]. UAPL
2014 7 S. Ołeksiuk. O pomyłkach w szkolnych pracach pisemnych z języka ukraińskiego. Próba analizy i psychologicznej klasyfikacji, Przegląd Pedagogiczny nr 1, s. 47-57. Czytaj UAPL
  6 J. Jadacki. Mistrz i uczeń, Філософські Пошуки nr 1, s. 4-8. PLUA
2012 5 H. Kostelnyk. O pojęciu negacji i niczego w poznaniu ludzkim, Studia z Historii Filozofii nr 3, s. 27-39. UAPL
  4 S. Ołeksiuk. O przyrodzie i przedmiocie tzw. sądu spostrzeżeniowego, [w:] Ivanyk S. Stepan Ołeksiuk – uczeń Kazimierza Twardowskiego, Lwów, s. 147-177. PLUA
  3 S. Ołeksiuk. Wzajemny stosunek idei i impresji u Hume’a,  [w:] Ivanyk S. Stepan Ołeksiuk – uczeń Kazimierza Twardowskiego, Lwów, s. 133-146. PLUA
2011 2 I. Mirczuk. O słowiańskiej filozofii. Próba charakterystyki, Sententiae nr 2, s. 177-193. PLUA
  1 M. Zarycki. Iwan Mirczuk. Metageometria i jej znaczenie dla teorii przestrzeni Kanta (recenzja), Філософська думка nr 6, s. 96-97. PLUA

 

BIBLIOGRAFIE

2017 2 Bibliografia Borysa Dombrovskiego, Studia z Filozofii Polskiej nr 12, s. 135-141. PL
2016 1 Bibliografia Stefana Baleya [w:] Stefan Baley.  Wybrane pisma psychologiczne. Tom 1. Psychologia deskryptywna i psychoanaliza, S. Ivanyk, M. Lewicka (red.), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 13-42 [Współautorzy: O. Honcharenko, V. Maletskyi, M. Vernikov, Y. Vintiuk]. PL


PRACE REDAGOWANE
 

2017 5 B. Dombrovski. Szkoła jednego scholarcha. Z okazji 75-lecia śmierci Kazimierza Twardowskiego
(zm. 11.02. 1938, Lwów), Studia z Filozofii Polskiej No 12, s. 95-131 [tłumaczenie zrosyjskiego: K. Sadkowska, współredakcja: R. Kleszcz].
PL
  4 K. Ajdukiewicz. Konspekt wykładów z logiki wygłoszonych na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w roku akademickim 1924/1925, Filozofia Nauki, nr 98, s. 138-159 [współredakcja: H. Bożek].
PL
2015 3 S. Oleksiuk. O przyrodzie i przedmiocie tzw. sądu spostrzeżeniowego, Studia z Historii Filozofii, nr 4, s. 53-74 [współredakcja: R. Kur]. READ PL
2012 2 S. OleksiukO pomyłkach w szkolnych pracach pisemnych z języka ukraińskiego. Próba analizy i psychologicznej klasyfikacji, [w:] Ivanyk S. Stefan Ołeksiuk - uczeń Kazimierza Twardowskiego, Lwów, s. 111-132. UA
2010 1 S. Oleksiuk. Impresja i idea u Hume'a, Filozofia Nauki nr 69, s. 129-164.
PL


 ARTYKULY POPULARNO-NAUKOWE, WSPOMNIENIA

2017 6 Wspomnienie o dr. Borysie Dombrovskim, Studia z Filozofii Polskiej nr 12, s. 129-131.
PL
2012 5 Hilarion Święncicki: Historia filozofii ukraińskiej po austriacku, Zaxid.net from 13.01.2012. Czytaj UA
  4 Historia przedwojennego Lvova i drogi polsko-ukraińskiego pojednania, Część1, Umbra Wschodu nr 1, s. 74-77; Część 2, Umbra Wschodu nr 2, s. 94-97. UA / PL
2011 3 Lwowski Freud: Stefan Baley, Zaxid.net za 18.11.2011. Czytaj UA
  2 Stepan Oleksiuk: proletarian writer and bourgeois philosopher, Zaxid.net from 29.07.2011. Czytaj UA
2006 1 Albert Einstein o metodzie fizyki teoretycznej o jescze czymś, Гілея nr 3, s. 33-38. READ UA

WYKŁADY

WYKŁADY I SEMINARIA UNIWERSYTECKIE
 

      język wykładów

2014

Ukraińsko-Polskie translatorium filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (Polska)

PL

2013-2016

Historia filozofii ukraińskiej

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (Polska)

PL

2012-2017

Semiotyka logiczna

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (Polska)

PL

2011-2012

W poszukiwaniu etyki naukowej. Teoria wartości moralnych w Szkole Lwowsko-Warszawskiej

Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (Polska)

PL

2005-2006

Filozofia;
Historia filozofii;
Historia religii

Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska” (Ukraina)

UA

2003-2004

Filozofia;
Historia filozofii (praktyki)

Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Ivana Franki (Ukraina)

UA

  

WYKŁADY, WARSZTATY I PREZENTACJE GOŚCINNE

25.09.2018

Sztuka dyskutowania [współprowadzący: M. Będkowski, A. Chybińska, D. Traczykowski; mentor: A. Brożek]

Polska Akademia Nauk

PL

12.02.2018

Jak unikać błędów logicznych?
(z metodologii Szkoły Lwowsko-Warszawskiej) [współprowadzący: M. Będkowski, A. Chybińska, D. Traczykowski; mentor: A. Brożek]

Szkoła św. Marii Magdaleny nr 10 we Lwowie (Ukraina)

PL

08.11.2016

Lwowska szkoła filozoficzna: analiza relacji między myśleniem i językiem (Część II)

Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Ivana Franki (Ukraina)

UA

10.02.2016

Lwowska szkoła filozoficzna: analiza relacji między myśleniem i językiem (Część I)

Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Ivana Franki (Ukraina)

UA

04.2014

Filozofia medycyny

Kazachski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. S. Asfendijarowa (Kazachstan)

RU

12.2012

Historia filozofii zachodniej;
Filozofia medycyny
Kazachski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. S. Asfendijarowa (Kazachstan)

RU

02.12.2010

Wielokulturowość Lwowa jako czynnik powstania i rozwoju filozoficznej Szkoły Lwowskiej Czytaj Centrum histotrii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie (Ukraina)

UA

 

KWERENDY ARCHIWALNE

KWERENDY ARCHIWALNE 

    Miasto

1

Archiwum Uniwersytetu Wiedeńskiego

Wiedeń

2

Archiwum Wolnego Uniwersytetu Ukraińskiego

Monachium

3

Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa

4

Archiwum Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

5

Archiwum Kazimierza Twardowskiego w połączonych bibliotekach WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Warszawa

6

Archiwum Główne Akt Nowych

Warszawa

7

Archiwum Naukowej Biblioteki Narodowego Uniwersytetu „Kijewo-Mohylańska Akademia”

Kijów

8

Archiwum Instytutu Literatury im. T. Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Kijów

9

Oddział Ksiąg Rzadkich i Cennycn oraz Starodruków Historycznej Biblioteki Narodowej Ukrainy

Kijów

10

Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego

Lwów

11

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne

Lwów

12

Archiwum Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki

Lwów

13

Oddział Rękopisów, Starodruków i Ksiąg Rzadkich Biblioteki Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki

Lwów

14

Oddział Ksiąg Rzadkich Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka

Lwów

15

Oddział Rękopisów Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka

Lwów

16

Państwowe Archiwum Obwodu Tarnopolskiego

Tarnopol

17

Archiwum Tarnopolskiego Muzeum Krajoznawczego

Tarnopol

 

NAJWAŻNIEJSZE ODKRYCIA ARCHIWALNE 

1

Twardowski K.

Straszewski M. Geschichte der Philosophie im Umriss [Recenzja], rękopis, S. 15, 1894.

2

Twardowski K.

Logika [Konspekt wykładów w Uniwersytecie Lwowskim], rękopis, S. 41, 1902-1903.

3

Twardowski K.

Rozprawka Dawida Hume’a o charakterze narodowym [Odczyt na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie], maszynopis, S. 34, 1918.

4

Bergson H.

List do K. Twardowskiego, rękopis, S. 3, 22.VIII.1932.

5

Husserl E.

List do K. Twardowskiego, maszynopis, S. 1, 23.IV.1929.

6

Łukasiewicz J.

O Grossmana „Nauce rozciągłości”, rękopis, S. 36, 1900.

7

Ajdukiewicz K.

Logika [Konspekt wykładów w Uniwersytecie Lwowskim], rękopis, S. 39, 1924-1925.

8

Witkiewicz I.

Błędne koło Koła Wiedeńskiego [Odczyt na posiedzeniu Warszawskiego Towarzystwa Filozoficznego], maszynopis, S. 58, 1938-1939.

9

Trentowski B.

Aforyzmy, dotyczące się ogólnego lub też naturalnego przeznaczenia człowieka, czyli rzecz o małżeństwie, rękopis, S. 68, 1840.

10

Schlick M.

Beurteilung der dissertation „Das Wesen der Philosophie” de cand. phil. Nikolaus Schlemkewitsch, S. 1, 12.VI.1926.

 

KONFERENCJE

WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE 

      City
2018 43 Czy Kazimierz Twardowski zainspirował powstanie trójwartościowej logiki Jana Łukasiewicza?,
Międzynarodowe Sympozjum "Kazimierz Twardowski i filozofia w Europie Środkowej"
Warszawa
  42 Metodologiczne aspekty badań nad ukraińską gałęzią Szkoły Lwowsko-Warszawskiej,
6-ty Światowy Kongres
Logiki Uniwersalnej
Vichy
2017 41 Uczniowie Kazimierza Twardowskiego o istocie sądów przeczących,
Konferencja międzynarodowa „Wiedza humanistyczno-naukowa: komunikatywne zasady”
Czerniowce
  40 Historia i perspektywy filozofii analitycznej na Ukrainie: metodologia sukcesu,
9-ty Europejski Zjazd Filozofii Analitycznej
(ECAP9)
Monachium
  39 O metodologicznym znaczeniu semiotycznych badań w Szkole Lwowsko-Warszawskiej,
13-ty Światowy Zjazd Semiotyczny IASS-AIS "Cross-Inter-Multi-Trans-"
Kowno
  38 Metodologiczne aspekty analizy uczuć w Szkole Lwowsko-Warszawskiej
Seminarium "Metodologia filozofii w tradycji Szkoły Lwowsko-Warszawskiej"
Warszawa
  37 Analiza relacji między sądami a uczuciami w filozoficznej szkole lwowskiej,
Konferencja "Interdyscyplinarne konotacje Szkoły Lwowsko-Warszawskiej"
Warszawa
  36 Władysława Witwickiego i Tadeusza Czeżowskiego teorie sądów spostrzeżeniowych: analiza porównawcza,
Międzynarodowa konferencja naukowa „XXIXOdczyty Poświęcone Pamięci Założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej Kazimierza Twardowskiego”
Lwów
2016 35 Teoria sądów Kazimierza Ajdukiewicza,
Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna "Podstawowe założenia idei "Mangilik El" - wspólny cel i wspólna przyszłość"
Almaty
  34 Co jest treścią sądu? (o pewnej sprzeczności w teorii sądów Kazimierza Twardowskiego),
Międzynarodowe Sympozjum "Filozofia Kazimierza Twardowskiego: historia i współczesne interpretacje"
Lwów
  33 O multikulturowym wymiarze lwowskiej szkoły filozoficznej,
Międzynarodowa konferencja „The Philosophy of Dialog and Understanding in the Construction of the Euuropean and World Community"
Lwów
  32 Kwestia wolności człowieka jako punkt wyjściowy powstania logiki trójwartościowej Jana Łukasiewicza,
Międzynarodowa konferencja naukowa „XXVІII Odczyty Poświęcone Pamięci Założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej Kazimierza Twardowskiego”
Lwów
2015 31 Ludwik Fleck o specyfice myślenia lekarskiego, 
Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna "Aktualne problemy w systemie nauk humanistycznych i społecznych: historia, politologia, filozofia, socjologia"
Ałmaty
  30 Refleksje wokół 120-ej rocznicy wykładu inauguracyjnego Kazimierza Twardowskiego w Uniwersytecie Lwowskim,
Polsko-ukraińska konferencja "Metody i idee. Nauki humanistyczne i społeczne w Polsce i na Ukrainie"
Warszawa
  29 Psychiczny akt sądzenia w jako przedmiot naukowych badań Stefana Baleya,
Międzyuczelniana konferencja naukowo-praktyczna „Twórczość Stefana Baleya w wymiarze filozoficzno-pedagogicznym”
Chmiel-
nicki
  28 Stefan Baley i filozofia analityczna,
Międzyuczelniana konferencja naukowo-praktyczna „Twórczość Stefana Baleya w wymiarze filozoficzno-pedagogicznym”
Chmiel-
nicki
  27 Czy reforma logiki implikuje reformę etyki? (Na marginesie teorii sądu i uczuć Franza Brentany),
Międzynarodowa konferencja naukowa „XXVІI Odczyty Poświęcone Pamięci Założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej Kazimierza Twardowskiego”
Lwów
2014 26 Szkoła Lwowsko-Warszawska w świetle teorii multikulturalizmu,
II Zjazd Absolwentów Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Serock

  25 Szkoła Lwowsko-Warszawska jako wielokulturowy fenomen: aspekt ukraiński,
Międzynarodowe sympozjum „The Significance of the Lvov-Warsaw School in European Culture”

Warszawa

  24
O metodzie rozwiązania problemu psychofizycznego w Szkole Lwowsko-Warszawskiej,
4-e Sympozjum międzynarodowe „Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives”

Wiedeń

  23
Kłopot z istnieniem w teorii sądu Kazimierza Twardowskiego,
Międzynarodowa konferencja naukowa „XXVІOdczyty Poświęcone Pamięci Założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej Kazimierza Twardowskiego”

Lwów

2013 22
Wkład Stefana Baleya w ukraińską, polską i niemiecką psychologię,
Międzynarodowa konferencja naukowa „Ukrainistyka: tradycje i współczesność”

Warszawa

  21
Franz Brentano i Kazimierz Twardowski: mistrz i uczeń,
Międzynarodowa konferencja naukowa „XXV Odczyty Poświęcone Pamięci Założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej Kazimierza Twardowskiego”

Lwów

2012 20 Zagraniczne badania filozoficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej: przegląd porównawczy,
I międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja „Dyskusje Naukowe: Kwestie Socjologii, Politologii, Filozofii, Historii”

Moskwa

  19
Kulturowo-historyczne uwarunkowania powstania filozoficznej Szkoły lwowskiej i jej gałęzi ukraińskiej,
Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja „Problemy tożsamości kulturowej: przeszłość i przyszłość dialogu kultur”

Ostrog

  18
Filozofowie ukraińscy w kręgu Twardowskiego,
Warsztaty „Między Lwowem a Getyngą

Warszawa

  17 Stepan Baley jako psychoanalityk,
Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Tarnopol i Tarnopolszczyzna w historii i kulturze Ukrainy i świata”

Tarnopol

  16 Franz Brentano a historia filozofii ukraińskiej,
Międzynarodowa konferencja naukowa „XXIV Odczyty Poświęcone Pamięci Założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej Kazimierza Twardowskiego”

Lwów

2011 15
Prakseologia Tadeusza Kotarbińskiego jako metodologiczna podstawa współczesnej teorii zarządzania,
ІІІ Ogólnoukraińskakonferencja naukowo-praktyczna „Filozoficzne, naukowe i religijne aspekty zarządzania”

Lwów

  14 Filozofowie ukraińscy na łamach polskiego czasopisma „Ruch Filozoficzny” (Lwów) w latach 1911-1939,
II Konferencja studentów i doktorantów „Wschód oczami młodych. Rosja. Ukraina. Białoruś”

Warszawa

  13 Myron Zarycki o wzajemnym stosunku filozofii i matematyki,
Międzynarodowa konferencja naukowa „XXIII Odczyty Poświęcone Pamięci Założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej Kazimierza Twardowskiego”

Lwów

  12
Idea intencjonalności aktów świadomości w filozofii Stepana Ołeksiuka,
Międzynarodowa konferencja naukowa „Niemiecka tradycja fenomenologiczna w filozofii, humanistyce i kulturze”

Odessa

2010 11 Ukraińska gałąź filozoficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej,
I Zjazd Absolwentów Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa

  10 Stepan Ołeksiuk jako uczeń Kazimierza Twardowskiego: między ideologią a nauką,
Międzynarodowa konferencja naukowa „XXII Odczyty Poświęcone Pamięci Założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej Kazimierza Twardowskiego”

Lwów

  9 Uniwersytet Lwowski jako arena wpływu filozofii Kazimierza Twardowskiego na światopogląd ukraińskiej inteligencji przedwojennej Galicji,
II Międzynarodowa konferencja młodych naukowców HSS-2010

Lwów

2009 8 Ukraińscy uczniowie Kazimierza Twardowskiego: filozoficzny dorobek Stepana Baleya i Stepana Ołeksiuka,
VII Ogólnopolskie Filozoficzne Forum Młodych

Kraków

  7 Życiowa postawa Kazimierza Twardowskiego i jej rola w kształtowaniu się Szkoły Lwowsko-Warszawskiej,
Międzynarodowa konferencja naukowa „XXI Odczyty Poświęcone Pamięci Założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej Kazimierza Twardowskiego”

Lwów

  6 Stepan Ołeksiuk jako przedstawiciel filozoficznej szkoły lwowskiej: analiza Hume’owskiego pojęcia percepcji,
I Międzynarodowa konferencja młodych naukowców HSS-2009

Lwów

   5 O pojęciu społeczeństwa obywatelskiego,
Panel dyskusyjny Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
 Kraków
2006 4 Czy aprioryzm może być zasadą współczesnej filozofii?,
Międzynarodowa konferencja naukowa „XVIII Odczyty Poświęcone Pamięci Założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej Kazimierza Twardowskiego”

Lwów

  3 F. Dostojewski o przejawach aprioryczności w ludzkiej duszy,
Konferencja z okazji 185-ej rocznicy urodzin F.M. Dostojewskiego

Lwów

2005 2 Formy manifestacji aprioryzmu w poznaniu,
Międzynarodowa konferencja naukowa „XVII Odczyty Poświęcone Pamięci Założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej Kazimierza Twardowskiego”

Lwów

2004 1 Kant o „rzeczach w sobie” czyli granicach poznania ludzkiego,
Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Filozofia Immanuela Kanta i współczesność” 
Dnipro-petrowsk

NAGRODY

NAGRODY

    Instytucja

2014

Grant w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP

2013

Pierwsze miejsce w panelu HS1 konkursu "Sonata-5" na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora

Narodowe Centrum Nauki

2011

Trzecia nagroda w V Konkursie im. J. Giedroycia na najlepszą dysertację kandydacką poświęconą stosunkom polsko-ukraińskim

Ambasada RP w Kijowie

2011

Wyróżnienie w ramach programu dla młodych naukowców „Start”

Fundacja na rzeczNauki Polskiej

2010

Druga nagroda w IV Konkursie im. J. Giedroycia na najlepszą pracę magisterską poświęconą stosunkom polsko-ukraińskim

Ambasada RP w Kijowie

 

Ivanyk

2389
Stepan Ivanyk, Szkoła Lwowsko-Warszawska, filozofia ukraińska, Kazimierz Twardowski, filozofia we Lwowie, Franz Brentano, brentanizm